Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelési tájékoztató célja

A BIO-KASZTEL Kft. (cím: 1118 Budapest Kelenhegyi út 22. a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A BIO-KASZTEL Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők honlapunkon a www.kasztel.hu címen.

A BIO-KASZTEL Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A BIO-KASZTEL Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BIO-KASZTEL Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A BIO-KASZTEL Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az info@kasztel.hu és +36 1 3810694 elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A BIO-KASZTEL Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl, kivéve azokat az eseteket, amikor az email későbbi rendeléssel, kötelezettségvállalásal, illetőleg a minőségbiztosítási rendszer zavartalan működésével kapcsolatos információt hordoz.

 

Név: BIO-KASZTEL Kft.

Székhely: 1118 Budapest Kelenhegyi út 22.

Cégjegyzékszám: 01-09-883046

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13981288-2-43

Telefonszám: +36 1 3810694, email: info@kasztel.hu

 

A kezelt személyes adatok köre:

Regisztráció során megadandó személyes adatok: Név, email cím, telefonszám, munkahely neve, címe.

Technikai adatok:

A BIO-KASZTEL Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

• változatlansága igazolható (adatintegritás);

• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

A BIO-KASZTEL Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, megsemmisülés ellen.

A BIO-KASZTEL Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A BIO-KASZTEL Kft. az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az erre jogosult férhessen hozzá;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a BIO-KASZTEL Kft. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A www.kasztel.hu weboldalakon alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a BIO-KASZTEL Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

Név, email cím, telefonszám, munkahely neve, címe.

 

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Feliratkozás: Honlapjainkon, emailben, telefonon vagy kollégáinkkal történt személyes találkozás során. Leiratkozás: minden hírlevelünkben lévő leiratkozási linken, illetve közvetlen email-ben is kérhető.

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:

Általános adatkezelési irányelvek:

A BIO-KASZTEL Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a BIO-KASZTEL Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

• 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

• 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);

• 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

• 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

A BIO-KASZTEL Kft.-re és munkatársaira vonatkozó adatkezelési irányelvek:

A BIO-KASZTEL Kft. valamennyi munkatársa, alkalmazottja és tulajdonosa tisztában van az adatkezelési irányelvekkel, és a személyesen rá vonatkozó kötelezettségekkel, ezt aláírásukkal külön igazolják.

A BIO-KASZTEL Kft. által tárolt személyes adatok üzleti titoknak minősülnek és azok a vállalaton kívül, harmadik személynek sem ingyenesen, sem üzleti célból nem adhatóak tovább, a személyes adatok tulajdonosának dokumentált beleegyezése nélkül.

A BIO-KASZTEL Kft. dolgozói által használt hordozható informatikai eszközöket (laptop, mobiltelefon) jelszóval kell védeni, esetleges elvesztésüket, eltulajdonításukat, sérülésüket, illetve megsemmisülésüket az adatvédelmi tisztviselőnek az esemény észlelését követően a lehető legrövidebb időn belül jelenteni kell.

A személyes adatokról másolat csak indokolt esetben, dokumentáltan készíthető, a másolatot az indokoltság megszűnését követően azonnal meg kell semmisíteni.

 

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek az érintett személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes

kapcsolat fenntartásával összefüggésben az érintett által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől az érintett is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során, email, telefon, fax, vagy postai úton történő információ-, és/vagy árajánlatkéréssel, megrendeléssel személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

Webstation Bt /Bisnet Kft – webtárhely és email szolgáltatás üzemeltető, számlázó illetve dokumentumkezelő rendszer

Perfacta Kft. - könyvelés, számviteli tevékenység - a számlákon, szerződéseken szereplő személyek neve, elérhetőségei

Üzleti beszállító partnerek - abban az esetben, amennyiben magyarországi ügyfelünk mintát, közvetlen gyártással kapcsolatos információt kér, illetve minőségi kifogást, reklamációt jelez a BIO-KASZTEL Kft.-től megvásárolt termék minőségével kapcsolatban, továbbá személyes és/vagy közvetlen kapcsolat során.

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

 

Tájékoztatáshoz való jog:

A BIO-KASZTEL Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a BIO-KASZTEL Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a BIO-KASZTEL Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyesadatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, így az árajánlat adás, szerződéskötés, garancia és garanciális időn túli javítás, illetőleg az értékesítési folyamat nyilvántartott nyomonkövetési kötelezettségének érvényesítéséhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a BIO-KASZTEL Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Adatkezelő jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészi, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A BIO-KASZTEL Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.